Проекти

Фрилайн ООД спечели и успешно изпълнява проект по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“

През 2017т Фрилайн ООД спечели и подписа договор за първия си проект по ОП „Развитие на Човешките ресурси“.
Проектът ще се изпълнява в периода 1.04.2018 – 30.06.2019г  и е насочен към повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда чрез предоставяне обучения за служителите.

Процесът на учене през целия живот е важен компонент в постигането на новите изисквания към служителите по отношение на уменията за работа с новите производствени, информационни и комуникационни технологии, както и познанията по чужди езици.

Брой служители, обхванати в проекта – 14 души.


Проект BG05M9OP001-1.021-0369 „ФРИЛАЙН - Качество на работните места в подкрепа на достойния труд“ има следните цели:
 

Главни цели на проекта:

1. Придобиване и повишаване на професионални и ключови компетенции на служителите на Фрилайн ООД, които са със средно или  по-ниско образование и над 54 години.
2. Чрез придобитите и повишени компетенции да се повиши производителността на труда, да се създадат условия за устойчива заетост и  заемане на по-качествени работни места.

Специфичните цели на проекта:

  • 14 служители, преминали успешно обучение за професионална квалификация.
  • 14 служители, преминали успешно обучение по КК 2 „Общуване на чужди езици” и КК 4 „Дигитална компетентност“.
  • Спазване на финансовите изисквания по програмата, правилата за визуализация и отчетност.
  • Добро управление на проекта.

Изпълнението на проекта подпомага справянето с проблемите на представителите на целевата група:

  • Ще даде нови  знания и умения относно специфичните изисквания, свързани с индивидуалното работно място  чрез обучения.
  • Ще преодолее трудностите при оставане в заетост на  работници и служители над 54 години.
  • Ще преодолее трудностите при оставане в заетост на работници и служители със средно и ли по-ниско образование.
  • Ще подобри  адаптацията и трудовата реализация на служителите.
  • Ще се повиши производителността на труда на  служители със средно и ли по - ниско образование и над 54 години и ще се създадат условия за устойчивата им.

Обща стойност на проекта 34 210 лв., от които 29 078,50 лв. европейско и  5 131,50 лв. национално съфинансиране.

Проектът ще приключи успешно до 30.06.2019 г.

Проект BG05M9OP001-1.021-0369
„ФРИЛАЙН - Качество на работните места в подкрепа на достойния труд“

Контакти

Имате въпроси?

headoffice@freeline.bg
24 часа - 7 дни в седмицата