Транспортни документи

B/L

Коносаментът е основен международен стоково разпоредителен документ за превози на стоки по вода. Той е договор за превоз и разписка за приемане на товара за транспортиране. Съдържа информация относно стартовото състояние на пратката в отправния пункт (брой, вид, тегло и опаковка на колетите), субектите, участващи като страна в правната сделка – изпращач, получател, спедитор или посредник, начално и крайно пристанище и други. Подписва се от корабособственика, агент на корабособсвеника като се отбелязва и датата на издаването му. Оригиналните коносаменти трябва да бъдат представени при доставката на стоката до дестинация. awb blank(1)

 

AWB

Въздушната товарителница е стоково-разпоредителен документ и се използва в международните авио превози на стоки и пратки. Тя е договор за превоз и разписка за приемане на товара за транспортиране. В авиотоварителницата се посочват изпращач и получател, описание на стоката, началния и крайния летателен пункт, междинните кацания и претоварните бази, ако има такива, номера и датата на полета/полетите. doc11073220151116180152_001

 

CMR (Международна товарителница за автомобилен превоз)

България се присъединява към конвенцията за международните автомобилни превози на стоки (Конвенция CMR) от 19 май 1956 г., сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН през 1977. Съгласно чл.1 от Конвенцията, тя се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща страна. Конвенцията не се прилага за превозите, осъществявани между две точки вътре в дадена страна (вътрешните превози), дори ако тази страна се е присъединила към Конвенцията. Договорът за международен превоз на стоки се установява с Международна товарителница CMR. CMR документът представлява комплект от седем части с еднаква поредна номерация. При възникване на пречки по време на превоза (задържане в някоя митница, нарушен срок, повреда, злополука, изменение на маршрута, кражба, допълнителни грижи за опазване на товара и др.), превозвачът трябва незабавно да уведоми изпращача, респективно получателя, за настъпилите събития, с цел съгласуване на по-нататъшните си действия.

Контакти

Имате въпроси?

headoffice@freeline.bg
24 часа - 7 дни в седмицата