Митнически формалности

I. Учредяване на БЕЗМИТЕН внос на употребявани автомобили и лични вещи, внасяни от ФИЗИЧЕСКИ лица

Необходими условия за безмитен внос

Право на безмитен внос на лично имущество и употребявани превозни средства (автомобил, мотор, лодка) имат лица, които са имали постоянно пребиваване извън територията на България най-малко 12 последователни месеца и се завръщат за постоянно местопребиваване в страната. Другото необходимо условие, което касае само превозните средства е, че те трябва да са били собственост на лицата най-малко 6 месеца преди смяната на местопребиваването, т.е да са придобити по време на престоя им извън Република България и да са били тяхна собственост не по-малко от 6 месеца преди изпращането (дата на отплаване) им до България.

Необходими документи, потвърждаващи условията за безмитен внос

За удостоверяване на пребиваването си извън Република България, лицето следва да представи следните документи, които се изискват от митническите власти:

– българска лична карта;
– международен паспорт на лицето, от който да личи периодът на пребиваването му в чужбина, шофьорска книжка;
– виза или зелена карта;
– договор за работа в чужбина, от който да е виден периодът на престоя на лицето в съответната държава;
– писмо от работодател, в което е видно, че лицето е работило определен период от време извън България;
– копия от самолетни билети (обикновено митницата изисква еднопосочен билет до България);
– разпечатки от платени битови сметки (ток, вода, телефон, интернет).

За удостоверяване на собствеността на превозните средства, лицето трябва да представи следните документи, които се изискват от митническите власти:

– оригинален талон на превозното средство (Title), в който е видна датата на придобиване (задължителен документ);
– договор за покупко-продажба на моторно превозно средство;
– фактура (Bill of Sale, invoice) за моторно превозно средство.

Други задължителни документи за учредяване на вноса

– молба свободен текст до началника на митницата;
– нотариално заверена декларация за завръщане в България (виж пример);
– EORI регистрация (безплатно се изважда от митницата, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или местоседалище на лицето (адресна регистрация по лична карта);
– опис на личните вещи (ако има такива) с обявена стойност за митнически цели;
– фактура;
– копие от лична карта.

Процедура при учредяване на безмитен внос

1. Лицето, кандидатстващо за безмитен внос/Фрилайн ООД като упълномощен митнически агент подава молба свободен текст (виж пример) до началника на съответното митническо учреждение заедно с опис на личните вещи, копие от талона на колата и всички налични документи, удостоверяващи пребиваването му извън Република България. Молбата се подава след пристигане на имуществото/колата в разтоварно пристанище в България.

2. Допускането на безмитния внос се разрешава от началника на митницата, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или местоседалище на лицето (адресна регистрация по лична карта), което има право на безмитен внос.

3. След разрешаване на безмитния внос се изготвя митническа декларация и имуществото/колата се освобождават митнически и лицето може свободно да разполага с тях.

Последващи процедури за лични автомобили

След учредяването на безмитния внос получателят на автомобила следва да си извади удостоверение за хомологизация/стандартизация от ДЕКРА и е длъжен да регистрира колата в КАТ. След регистрацията в КАТ лицето трябва да регистрира МПС-то в Общината по адресна регистрация.

Забележка: Превозните средства, които са внесени в България като безмитен внос, не могат да се продават в срок от 1 година.

II. Учредяване на редовен внос на употребявани автомобили, мотори, лодки и лични вещи, внасяни от ФИЗИЧЕСКИ лица  

Редовен внос на употребявани автомобили и лични вещи, внасяни от физически лица, се осъществява на митницата, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или местоседалище на лицето (адресна регистрация по лична карта).

Необходими документи за учредяване на редовен внос

За удостоверяване на собствеността на превозните средства лицето трябва да представи следните документи, които се изискват от митническите власти:

– оригинален талон на превозното средство (Title);
– оригинален договор за покупко-продажба или оригинална фактура (Bill of Sale, invoice) за моторно превозно средство;
– EORI регистрация (безплатно се изважда от митницата, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или местоседалище на лицето (адресна регистрация по лична карта );
– опис на личните вещи (ако има такива) с обявена стойност за митнически цели;
– копие на българска лична карта.

Процедура при учредяване на редовен внос

1. На база изброените по-горе необходими документи се изготвя митническа декларация за внос, в която се посочват  дължимите митни сборове (мито и ДДС) към митницата. Лицето вносител/Фрилайн ООД, като упълномощен митнически агент, следва да нареди/внесе в брой сумите за ДДС и мито по сметките на съответното митническо учреждение. Плащането на митните сборове се извършва един ден преди подаване на митническата декларация и копия от платежните документи се представят на митническия агент/Фрилайн ООД. Виж по-долу пример за изчисляване на мито и ДДС.

2. След подаване на митническата декларация и оформянето  на редовен внос, имуществото/колата се освобождават от митница и лицето може свободно да разполага с тях.

Последващи процедури за лични автомобили и мотори

След учредяването на редовния внос получателят на автомобила/мотора следва да си извади удостоверение за хомологизация/стандартизация от ДЕКРА и е длъжен да регистрира колата в КАТ. След регистрацията в КАТ лицето трябва да регистрира МПС-то в Общината по адресна регистрация.

Ставки на ДДС и мито валидни за 2021 г.

Мито – 10 % за автомобили и ATV
Мито –  8 %  за мотори /за мотоциклети до 250 куб.см. включително
Мито –  6 %  за мотори /за мотоциклети над 250 куб.см. до 500 куб.см включително
Мито –  31 % за мотори /за мотоциклети над 500 куб.см включително
Мито – 26.7%  за лодки и джетове
Мито – 2,7%  за ремаркета на лодки и джетове
Мито – 2,5% за лични вещи на обща стойност до 700 EUR
ДДС –  20 %  всички изброени превозни средства и лични вещи

Пример за изчисляване на дължими ДДС и мито при редовен внос на автомобил от САЩ:

Стойност на автомобила:  $ 10 000.
Транспорт от САЩ до България:   $ 1500.
Дължимо мито е в размер на 10 % върху стойността на автомобила и транспорта:
(10 000 + 1500) x 10% = $ 1150.
Дължимо ДДС е в размер на 20 % върху стойността на автомобила, транспорта и начисленото мито (10 000 + 1500 + 1150) x 20%  = $ 2530.

Общо дължими митни сборове: $ 1150 мито + $ 2350 ДДС = $ 3680.

Контакти

Имате въпроси?

headoffice@freeline.bg
24 часа - 7 дни в седмицата