USA брошура

КАК ДА ЗАКУПИТЕ И ТРАНСПОРТИРАТЕ  МПС/ATV/ЛОДКА ОТ САЩ ИЛИ КАНАДА?

Кратко описание в няколко стъпки.

1. Покупка на МПС:
Избраното от вас МПС/ATV/ЛОДКА може да бъде закупено от аукцион/дилър самостоятелно или с наше съдействие. 
След като придобиете МПС,  направите плащане към аукциона/дилъра и продавачът получи парите по сметката си, трябва да ни изпратите на имейл копие на фактурата (Invoice, Bill of Sale,)  и копие на талон (Title).
Необходима документация за осъществяване на износ от САЩ или Канада

 • Оригинален талон (Title) на МПС-то
 • Копие на фактура или договор за покупко-продажба (Invoice, Bill of Sale)  
 • Копие на лична карта, шофьорска книжка или  Federal Tax ID (ако е юридическо лице)

2. Доставка на МПС от мястото на локация до наш склад в САЩ или Канада
Предлагаме два варианта за транспорт до наш специализиран склад в САЩ/Канада:
 • Ние осъществяваме транспорт от адрес/аукцион/дилър до наш склад след като ни предоставите точен адрес и телефон за контакт
 • Вие организирате самостоятелно за ваша сметка доставката на МПС до наш склад
Складовете за доставка, с които разполагаме, се намират :
 • В САЩ:  New York ,Savannah , Los Angeles, Houston. 
 • В Канада: Montreal

3. Товарене на МПС-то в контейнер в наш склад в САЩ или Канада

 • Натоварване и укрепване на МПС в контейнер в наш специализиран склад от наш квалифициран персонал
 • митническо оформяне за износ в САЩ или Канада от наш митнически брокер
 • транспорт на контейнера до товарно пристанище и натоварване на кораб от наш специализиран агент 
 • предоставяне на номер на контейнер за проследяване след отплаване на кораба, с който може да се информирате за местоположението на контейнера в сайта на морската линия
   

4. Застраховка на МПС – по желание на клиента
Нашата препоръка към всичките ни клиенти е да направят застраховка.
Клиентът може сам за негова сметка да застрахова МПС-то или да ползва нашите услуги. Предлагаме застраховка клауза B /ограничено покритие – включва пълно погиване на товара/ + кражба; дължима застрахователна премия 0,5 % от фактурната стойност на МПС.
Клауза B /ограничено покритие/  покрива следните щети: загуба или повреда на застрахованата стока, дължащи се на: пожар или експлозия, потъване на кораба, преобръщане/дерайлиране на сухопътното превозно средство, генерална авария, земетресение и др.

5. Каква документация ни е необходима за разтоварване на контейнера с Вашата кола в Солун, Варна или Bremerhaven

 • Оригинален талон (Title) на МПС-то
 • Фактура или договор за покупко-продажба (Invoice, Bill of Sale)  
 • Пълномощно за митническо представителство, издадено от получателя на МПС  физическо/юридическо лице към Фрилайн
 • ЕОРИ номер на получател - физическо/юридическо лице 
 • Декларация за информираност /защита на личните данни/

6. Пристигане на контейнера в разтоварно пристанище и доставка на МПС до крайна дестинация в България
След пристигане на контейнера в разтоварно пристанище, той се разтоварва от кораб и се транспортира до наш специализиран склад в Солун, Варна или Bremerhaven, където МПС се разтоварва от контейнера.
МПС- то се оформя митнически като редовен внос или транзит от Фрилайн или друг избран агент. 
Автомобилът е готов за транспортиране до крайната му дестинация в България. Получателят може да получи МПС – то си от наш склад и сам за негова сметка да организира последващо транспортиране до желаната от него дестинация или да ни възложи вътрешен транспорт до посочен от него адрес.                                   


Митнически формалности 
I. Редовен внос:

Ставки на мито и ДДС валидни за 2018 г.
Мито – 10 % за автомобили и ATV
Мито –  8 %  за мотори /за мотоциклети до 250 куб.см. включително
Мито –  6 %  за мотори /за мотоциклети над 250 куб.см. до 500 куб.см включително
Мито – 6% за мотори /за мотоциклети над 500 куб.см включително + 25 % адвалорно мито
Мито – 1.7%  за лодки и джетове + 25 % адвалорно мито
Мито – 2,7%  за ремаркета на лодки и джетове
Мито – 2,5% за лични вещи на обща стойност до 700 EUR
ДДС –  20 %  всички изброени превозни средства и лични вещи
 

Пример за изчисляване на дължими ДДС и мито при редовен внос на автомобил от САЩ/Канада

Стойност на автомобила:  $ 10 000.
Транспорт от САЩ/Канада до България:   $ 1500.
Дължимо мито е в размер на 10 % върху стойността на автомобила и транспорта:
(10 000 + 1500) x 10% = $ 1150.
Дължимо ДДС е в размер на 20 % върху стойността на автомобила, транспорта и начисленото мито (10 000 + 1500 + 1150) x 20%  = $ 2530.
Общо дължими митни сборове: $ 1150 мито + $ 2350 ДДС = $ 3680.
Учредяване на редовен внос на употребявани автомобили, мотори, лодки и лични вещи, внасяни от ФИЗИЧЕСКИ лица  
Редовен внос на употребявани автомобили и лични вещи, внасяни от физически лица се осъществява на митницата, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или местоседалище на лицето (адресна регистрация по лична карта).
 

Необходими документи за учредяване на редовен внос
За удостоверяване на собствеността на превозните средства лицето трябва да представи следните документи, които се изискват от митническите власти:

 • Оригинален талон на превозното средство (Title);
 • Оригинален договор за покупко-продажба или оригинална фактура (Bill of Sale, Invoice)  
 •  за моторно превозно средство;
 • EORI регистрация (издава се безплатно от митницата, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или местоседалище на лицето (адресна регистрация по лична карта);
 • Опис на личните вещи (ако има такива) с обявена стойност за митнически цели;
 • Копие на българска лична карта.

Митническо оформяне при учредяване на редовен внос
1. На база изброените по-горе необходими документи се изготвя митническа декларация за внос, изчисляват се дължимите митни сборове (мито и ДДС) към митницата. Лицето вносител или Фрилайн ООД, като упълномощен митнически агент, следва да нареди/внесе в брой сумите за ДДС и мито по сметките на съответното митническо учреждение. Плащането на митните сборове се извършва един ден преди подаване на митническата декларация и копия от платежните документи се представят на митническия агент/Фрилайн ООД. Виж посочения по-напред пример за изчисляване на мито и ДДС.
2. След подаване на митническата декларация и оформянето на редовен внос, имуществото/колата се освобождават от митница и лицето може свободно да разполага с тях.
Последващи процедури при учредяване на редовен внос за лични автомобили и мотори
1. След учредяването на редовния внос, получателят на автомобила/мотора трябва извади удостоверение за хомологация/стандартизация от ДЕКРА, Технотест или друга сертифицираща компания.
2. На база удостоверение за хомологация от съответната компания се прави регистрация в Министерството на транспорта, за което се издава сертификат.
3. Със сертификата от Министерство на транспорта, митническата декларация, фактурата и удостоверението за хомологация, автомобилът се регистрира в КАТ.
4. След изваждане на талон от КАТ, автомобилът се регистрира в Общината по местоживеене (адресна регистрация).

II.Безмитен внос:
Учредяване на БЕЗМИТЕН внос на употребявани автомобили и лични вещи, внасяни от ФИЗИЧЕСКИ лица

Необходими условия за безмитен внос
Право на безмитен внос на лично имущество и употребявани превозни средства (автомобил, мотор, лодка) имат лица, които са имали постоянно пребиваване извън територията на България най-малко 12 последователни месеца и се завръщат за постоянно местопребиваване в страната. Другото необходимо условие, което касае само превозните средства е, че те трябва да са били собственост на лицата най-малко 6 месеца преди смяната на местопребиваването, т.е да са придобити по време на престоя им извън Република България и да са били тяхна собственост не по-малко от 6 месеца преди изпращането (дата на отплаване) им до България.
Необходими документи, потвърждаващи условията за безмитен внос
За удостоверяване на пребиваването си извън Република България, лицето следва да представи следните документи, които се изискват от митническите власти

 • българска лична карта;
 • международен паспорт на лицето, от който да личи периодът на пребиваването му в чужбина, шофьорска книжка;
 • виза или зелена карта;
 • договор за работа в чужбина, от който да е виден периодът на престоя на лицето в съответната държава;
 • писмо от работодател, в което е видно, че лицето е работило определен период от време извън България;
 • копия от самолетни билети (обикновено митницата изисква еднопосочен билет до България);
 • разпечатки от платени битови сметки (ток, вода, телефон, интернет).

За удостоверяване на собствеността на превозните средства, лицето трябва да представи следните документи, които се изискват от митническите власти

 • оригинален талон на превозното средство (Title), в който е видна датата на придобиване (задължителен документ);
 • договор за покупко-продажба на моторно превозно средство;
 • фактура (Invoice, Bill of Sale,) за моторно превозно средство.

Други задължителни документи за учредяване на безмитен внос

 • молба свободен текст до началника на митницата;
 • нотариално заверена декларация за завръщане в България;
 • EORI регистрация (безплатно се изважда от митницата, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или местоседалище на лицето (адресна регистрация по лична карта);
 • опис на личните вещи (ако има такива) с обявена стойност за митнически цели;
 • фактура;
 • копие от лична карта.

Процедура при учредяване на безмитен внос
1. Лицето, кандидатстващо за безмитен внос или Фрилайн ООД като упълномощен митнически агент подава молба свободен текст до началника на съответното митническо учреждение заедно с опис на личните вещи, копие от талона на колата и всички налични документи, удостоверяващи пребиваването му извън Република България. Молбата се подава след пристигане на имуществото/колата в разтоварно пристанище в България.
2. Допускането на безмитния внос се разрешава от началника на митницата, в чийто район е установено постоянното местопребиваване или местоседалище на лицето (адресна регистрация по лична карта), което има право на безмитен внос.
3. След разрешаване на безмитния внос се изготвя митническа декларация и имуществото/колата се освобождават митнически и лицето може свободно да разполага с тях.
 

Последващи процедури при учредяване на безмитен внос за лични автомобили и мотори

1. След учредяването на безмитния внос, получателят на автомобила/мотора трябва извади удостоверение за хомологация/стандартизация от ДЕКРА, Технотест или друга сертифицираща компания.
2. На база удостоверение за хомологация от съответната компания се прави регистрация в Министерството на транспорта, за което се издава сертификат.
3. Със сертификата от Министерство на транспорта, митническата декларация, фактурата и удостоверението за хомологация, автомобилът се регистрира в КАТ.
4. След изваждане на талон от КАТ, автомобилът се регистрира в Общината по местоживеене (адресна регистрация).

Забележка: Превозните средства, които са внесени в България като безмитен внос, не могат да се продават в срок от 1 година.

Изтегли брошурата в PDF [340 KB]Направи запитване